Regulamin

Wielkopolska Amatorska Sieć Ratunkowa została utworzona z inicjatywy krótkofalowców dla zapewnienia niezależnej, zapasowej łączności radiowej w regionie Wielkopolski w sytuacjach klęsk żywiołowych, katastrof oraz innych zagrożeń i sytuacji kryzysowych, wymagających podjęcia działań zapewniających przekazywanie rzetelnych informacji z terenów niedostępnych lub nieosiągalnych środkami komercyjnych systemów telekomunikacyjnych. Krótkofalowcy wyposażeni w nowoczesny sprzęt łączności oraz zapasowe źródła zasilania mogą przekazywać informacje o potrzebach pilnej pomocy medycznej, pożarach, zalaniach lub innych sytuacjach, które wymagają interwencji służb profesjonalnych w przypadkach, kiedy zwykli obywatele są pozbawieni możliwości kontaktu poprzez komercyjne systemy łączności. Amatorska Sieć Ratunkowa działa zgodnie z przepisami prawa oraz na podstawie niniejszego Regulaminu:

Regulamin WASR

 1.Wielkopolska Amatorska Sieć Ratunkowa (WASR) jest specjalistyczną grupą radioamatorów krótkofalowców, działającą niezależnie od struktur służb państwowych (wojsko, policja, pogotowie, straż pożarna) oraz pozarządowych, powołanych dla działań ratowniczych (WOPR, TOPR, GOPR oraz innych).

2. Podstawowym zadaniem i celem WASR jest organizacja łączności i wymiany informacji pomiędzy krótkofalowcami, a Wojewódzkim i Miejskimi Centrami Zarządzania Kryzysowego oraz innymi służbami profesjonalnymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi, które realizują zadania ratunkowe i ochronne w sytuacjach szczególnych, zagrożeń, katastrof i kryzysów.

3. WASR, jako grupa specjalistyczna działająca na zasadach dobrowolności i wolontariatu, stanowi wyłącznie dodatkowe źródło informacji dla Służb z którymi współpracuje, nie ingerując w ich kompetencje ani ich nie zastępując, a w szczególności nie ma obowiązku podejmowania aktywnych działań ratowniczych, ochrony życia lub zdrowia lub w przypadkach nagłych klęsk żywiołowych.

4. Obszarem działania WASR jest teren województwa wielkopolskiego, ograniczony
do obszarów, w których przebywają uczestniczący w Sieci krótkofalowcy oraz współpracujący z nimi. WASR nie ponosi odpowiedzialności za informacje lub ich brak, pochodzące z terenów, gdzie nie ma aktywnych krótkofalowców działających w Sieci, albo sytuacja uniemożliwia przekazanie rzetelnej informacji.

5. WASR działa pod patronatem i w strukturach Polskiego Związku Krótkofalowców, a w szczególności Oddziału Terenowego, który reprezentuje Sieć, jako stronę w ramach „Porozumień o Współpracy” ze wszystkimi Służbami i organizacjami, realizującymi zadania ratunkowe i ochronne w sytuacjach szczególnych zagrożeń, katastrof i kryzysów, a w szczególności z Wojewódzkim i Miejskimi Centrami Zarządzania Kryzysowego.

6. WASR działając w porozumieniu i pod patronatem Polskiego Związku Krótkofalowców, posiada zgodę na wykorzystanie w swojej regulaminowej działalności znaku graficznego (logo) oraz nazwy Polskiego Związku Krótkofalowców. Pełnomocnikiem Zarządu Głównego PZK do spraw WASR jest Główny Koordynator.

7. Członkostwo w WASR jest uzyskiwane na podstawie podpisanej Deklaracji, której wzór określa Koordynator WASR. Członkostwo w WASR jest dobrowolne i nieodpłatne.

8. Koszty działalności WASR pokrywane są we własnym zakresie ze środków jej członków. WASR może używać sprzęt i wyposażenie na podstawie Umów Użyczenia podpisywanych przez Koordynatora WASR z organizacjami patronującymi oraz Służbami, z którymi współpracuje.

9. WASR nie jest zobowiązana do podjęcia działań w przypadku nagłych i krótkich klęsk żywiołowych występujących lokalnie na małych obszarach, nad których przebiegiem kontrolę mają służby profesjonalne, a Centrum Zarządzania Kryzysowego nie wystąpiło
z prośbą o uruchomienie radiostacji.

10. WASR podejmuje działania w porozumieniu i na prośbę Służb, z którymi współpracuje, ogłaszając „Stan Gotowości”. Zasady ogłaszania stanów gotowości, zmiany ich poziomu oraz odwołania, określa odrębny Regulamin.

11. Strukturę Sieci w czasie Stanu Gotowości tworzą:

 • radiostacja sztabowa pracująca z Centrum Zarządzania Kryzysowego lub z innego miejsca uzgodnionego ze współpracującymi Służbami,
 • wyposażeni we własny sprzęt członkowie WASR przekazujący informację z miejsc, gdzie się znajdują,
 • wyposażeni we własny sprzęt krótkofalowcy nie będący członkami WASR, którzy zgłaszają czasową gotowość do pracy, pracujący z miejsc, gdzie się aktualnie znajdują,

WASR działa zgodnie ze statutem Polskiego Związku Krótkofalowców.

 

Regulamin ogłaszenia stanu gotowości

 1. Stan gotowości sieci WASR jest ogłaszany w porozumieniu z Centrum Zarządzania Kryzysowego i na prośbę służb ratowniczych.
 2. Informacja o ogłoszeniu stanu gotowości jest podawana w postaci komunikatu
  na stronie internetowej sieci (wasr.pl) oraz na częstotliwości (częstotliwościach)
  na której będzie pracowała stacja sztabowa WASR. Informacje przekazane
  w komunikacie określają przede wszystkim częstotliwości, na których będzie można nawiązać łączność z Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Częstotliwości przeznaczone do łączności WASR:

 1. 145.500 MHz FM – kanał bezpośredni
 2. 3760 kHz LSB – (CoA) centrum aktywności łączności kryzysowej I Reg IARU
 3. 145.7625 MHz /110.9 Hz FM – przemiennik SR3X Poznań 

-145.725 MHz /103.5 Hz FM – przemiennik SR3O Ostrów Wielkopolski
-145.775 MHz /ton 1750Hz FM – przemiennik SR3L Leszno
-145.6875 MHz /67.0 Hz FM – przemiennik SR3N Piła
-145.6375 MHz FM – przemiennik SR3T Turek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *